تاريخچه پوشش و عفاف ملل جهان در گذر زمان

4.2/5 - (5 امتیاز)

هر چند مطالب درمورد تاریخچه پوشش در ملل مختلف زیاد است اما بنابر گواهي متون تاريخي،

در اکثر قريب به اتفاق ملت ها و آيين هاي جهان، حجاب در بين زنان معمول بوده است؛

هر چند در طول تاريخ، فراز و نشيب هاي زيادي را طي کرده و گاهي با اعمال سليقه حاکمان، تشديد يا تخفيف يافته است،
ولي هيچگاه به طور کامل از بين نرفته است.مورخان به ندرت از اقوام بدوي که زنانشان داراي پوشش مناسب نبوده
و يا به صورت برهنه در اجتماع ظاهر مي شدند، ياد مي کنند.
دانشمندان، تاريخ حجاب و پوشش زن را به دوران ما قبل از تاريخ و عصر حجر نسبت مي دهند،
کتاب «زن در آينه تاريخ» پس از طرح مفصل علل و عوامل تاريخي حجاب، مي نويسد:
با توجه به علل ذکر شده و بررسي آثار و نقوش به دست آمده، پيدايش حجاب به دوران پيش از مذاهب مربوط مي شود،
و به اين دليل، عقيده عده اي که مي گويند «مذهب» موجد حجاب مي باشد، صحت ندارد،
ولي بايد پذيرفت که در دگرگوني و تکميل آن بسيار مؤثر بوده است.

ـ پوشش در کشورهاي شرقي

آسيا

زن بورياتي ( لباس براي رفتن به کليسا)
زني از دمشق

تاريخچه پوشش

آسيای مرکزي

تاريخچه پوشش

زنان ترکمن

تاريخچه پوشش

ترکيه

تاريخچه پوشش

زنان سارتي

تاريخچه پوشش

تاريخچه پوشش

ـ براساس مجسمه هاي برجاي مانده، کتيبه ها و نقش برجسته هاي تاريخي چنين استنتاج کرده اند
که گرما و سرما عامل اصلي اختيار پوشاک نبوده بلکه علت آن حيا بوده است.
زنهاي تاتاري از کازان (روسيه آسيايي)

تاريخچه پوشش

تاريخچه پوشش

روسيه
ـ به نظر مي رسد از وجود حجاب در ميان ديگر امت ها و رعايت آن به گونه اي نزديک به آنچه اسلام آورده،
مي توان نتيجه گرفت که اين سنت ديني ريشه اي در فطرت و ساختار وجودي انسان دارد.
ژاپن
مردان و زنان ژاپن

تاريخچه پوشش

تاريخچه پوشش

تاريخچه پوشش

اگر تنها سرما و گرما انگيزه [پوشش] بود، اين تفاوتها [تفاوت پوشش زنان و مردان] قابل تحليل نبود.

تاريخچه پوشش

تاريخچه پوشش

تاريخچه پوشش

پوشش زن در يونان و روم باستان:

دايره المعارف لاروي درباره پوشش زنان يونان باستان مي گويد:
زنان يوناني در دوره هاي گذشته، صورت و اندام شان را تا روي پا مي پوشاندند.
اين پوشش که شفاف و بسيار زيبا بود، در جزاير کورس و امرجوس و ديگر جزاير ساخته مي شد.
زنان فنيقي نيز داراي پوششي سرخ بودند.
سخن درباره حجاب، در لابلاي کلمات قديمي ترين مولفين يوناني نيز به چشم مي خورد،
حتي «بنيلوب» (همسر پادشاه عوليس فرمانرواي ايتاک) نيز با حجاب بوده است.
زنان شهر «ثيب» داراي حجاب خاصي بوده اند، بدين صورت که حتي صورت شان را نيز با تکه مي پوشاندند.
اين تکه داراي دو منفذ بود که جلوي چشمان قرار مي گرفت تا بتوانند ببينند.
نقش هايي که بر جاي مانده، حکايت مي کند که زنان سر را مي پوشانده، ولي صورت هاي شان باز بوده است،
و وقتي به بازار مي رفتند، بر آنان واجب بوده است که صورت هاي شان را بپوشانند، خواه باکره و خواه داراي همسر باشند.
حجاب در بين زنان سايبري و ساکنان آسياي صغير و زنان شهر ماد (و فارس و عرب) نيز وجود داشته است.
زنان رومانيا از حجاب شديدتري برخوردار بوده اند، به طوري که وقتي از خانه خارج مي شدند،
با چادري بلند تمام بدن را تا روي پاها مي پوشاندند و چيزي از برآمدگي هاي بدن مشخص نمي شد.
ويل دورانت، تاريخ نويس مشهور نيز شواهد زيادي دال بر وجود حجاب در بين زنان يونان و روم باستان آورده است.
او درباره «الهه عفت» که يکي از خدايان يونان باستان است، مي گويد:
«آرتميس»، الهه عفت است و عالي ترين نمونه (و الگو براي) دختران جوان به شمار مي آيد. داراي بدني نيرومند