تاريخچه پوشش و عفاف ملل جهان در گذر زمان

3/5 - (2 امتیاز)

هر چند مطالب درمورد تاریخچه پوشش در ملل مختلف زیاد است اما بنابر گواهي متون تاريخي،

در اکثر قريب به اتفاق ملت ها و آيين هاي جهان، حجاب در بين زنان معمول بوده است؛

هر چند در طول تاريخ، فراز و نشيب هاي زيادي را طي کرده و گاهي با اعمال سليقه حاکمان، تشديد يا تخفيف يافته است،
ولي هيچگاه به طور کامل از بين نرفته است.مورخان به ندرت از اقوام بدوي که زنانشان داراي پوشش مناسب نبوده
و يا به صورت برهنه در اجتماع ظاهر مي شدند، ياد مي کنند.
دانشمندان، تاريخ حجاب و پوشش زن را به دوران ما قبل از تاريخ و عصر حجر نسبت مي دهند،
کتاب «زن در آينه تاريخ» پس از طرح مفصل علل و عوامل تاريخي حجاب، مي نويسد:
با توجه به علل ذکر شده و بررسي آثار و نقوش به دست آمده، پيدايش حجاب به دوران پيش از مذاهب مربوط مي شود،
و به اين دليل، عقيده عده اي که مي گويند «مذهب» موجد حجاب مي باشد، صحت ندارد،
ولي بايد پذيرفت که در دگرگوني و تکميل آن بسيار مؤثر بوده است.

ـ پوشش در کشورهاي شرقي

آسيا

زن بورياتي ( لباس براي رفتن به کليسا)
زني از دمشق

تاريخچه پوشش

آسيای مرکزي

تاريخچه پوشش

زنان ترکمن

تاريخچه پوشش

ترکيه

تاريخچه پوشش

زنان سارتي

تاريخچه پوشش

تاريخچه پوشش

ـ براساس مجسمه هاي برجاي مانده، کتيبه ها و نقش برجسته هاي تاريخي چنين استنتاج کرده اند
که گرما و سرما عامل اصلي اختيار پوشاک نبوده بلکه علت آن حيا بوده است.
زنهاي تاتاري از کازان (روسيه آسيايي)

تاريخچه پوشش

تاريخچه پوشش

روسيه
ـ به نظر مي رسد از وجود حجاب در ميان ديگر امت ها و رعايت آن به گونه اي نزديک به آنچه اسلام آورده،
مي توان نتيجه گرفت که اين سنت ديني ريشه اي در فطرت و ساختار وجودي انسان دارد.
ژاپن
مردان و زنان ژاپن

تاريخچه پوشش

تاريخچه پوشش

تاريخچه پوشش

اگر تنها سرما و گرما انگيزه [پوشش] بود، اين تفاوتها [تفاوت پوشش زنان و مردان] قابل تحليل نبود.

تاريخچه پوشش

تاريخچه پوشش

تاريخچه پوشش

پوشش زن در يونان و روم باستان:

دايره المعارف لاروي درباره پوشش زنان يونان باستان مي گويد:
زنان يوناني در دوره هاي گذشته، صورت و اندام شان را تا روي پا مي پوشاندند.
اين پوشش که شفاف و بسيار زيبا بود، در جزاير کورس و امرجوس و ديگر جزاير ساخته مي شد.
زنان فنيقي نيز داراي پوششي سرخ بودند.
سخن درباره حجاب، در لابلاي کلمات قديمي ترين مولفين يوناني نيز به چشم مي خورد،
حتي «بنيلوب» (همسر پادشاه عوليس فرمانرواي ايتاک) نيز با حجاب بوده است.
زنان شهر «ثيب» داراي حجاب خاصي بوده اند، بدين صورت که حتي صورت شان را نيز با تکه مي پوشاندند.
اين تکه داراي دو منفذ بود که جلوي چشمان قرار مي گرفت تا بتوانند ببينند.
نقش هايي که بر جاي مانده، حکايت مي کند که زنان سر را مي پوشانده، ولي صورت هاي شان باز بوده است،
و وقتي به بازار مي رفتند، بر آنان واجب بوده است که صورت هاي شان را بپوشانند، خواه باکره و خواه داراي همسر باشند.
حجاب در بين زنان سايبري و ساکنان آسياي صغير و زنان شهر ماد (و فارس و عرب) نيز وجود داشته است.
زنان رومانيا از حجاب شديدتري برخوردار بوده اند، به طوري که وقتي از خانه خارج مي شدند،
با چادري بلند تمام بدن را تا روي پاها مي پوشاندند و چيزي از برآمدگي هاي بدن مشخص نمي شد.
ويل دورانت، تاريخ نويس مشهور نيز شواهد زيادي دال بر وجود حجاب در بين زنان يونان و روم باستان آورده است.
او درباره «الهه عفت» که يکي از خدايان يونان باستان است، مي گويد:
«آرتميس»، الهه عفت است و عالي ترين نمونه (و الگو براي) دختران جوان به شمار مي آيد. داراي بدني نيرومند و ورزيده و چابک و به زيور عفت و تقوا آراسته است.
همچنين درباره مردم يکي از قبائلي که نهصد سال قبل از ميلاد زندگي مي کرده اند، آورده است:
«بالاتر از ارميان و در کنار درياي سياه، «سکاها» بيابانگردي مي کردند.
آن ها مردم درشت اندام قبائل جنگي نيمه مغول و نيمه اروپايي بسيار نيرومندي بودند
که در ارابه به سر مي بردند و زنان خود را سخت در پرده نگاه مي داشتند.
زنان فقط در صورتي مي توانند خويشان و دوستان خود را ملاقات کنند و در جشن هاي مذهبي و تماشاخانه ها حضور يابند که کاملا در حجاب باشند .
همچنين از قول يکي از فلاسفه يونان باستان، درباره شدت پوشش زن، نقل مي کند: نام يک زن پاک دامن را نيز چون شخص او بايد در خانه پنهان داشت.
ژاپن

تاريخچه پوشش

تاريخچه پوشش

تاريخچه پوشش

يونان باستان 1500 – سده اول ق. م

تاريخچه پوشش و عفاف ملل جهان در گذر زمان | سامان لعیا

« هيماتيون » شالي بزرگ به ابعاد 135 در 270 سانتيمتر بود که زنان و مردان آن را به دور بدن خود مي پيچيدند .

تاريخچه پوشش و عفاف ملل جهان در گذر زمان | سامان لعیا

در اين دوره مردان پيراهن کوتاه و زنان پيراهن بلند بر تن مي کردند .

تاريخچه پوشش و عفاف ملل جهان در گذر زمان | سامان لعیا

مردم اروپاي شمالي نخستين سده هاي ميلادي

تاريخچه پوشش و عفاف ملل جهان در گذر زمان | سامان لعیا

تاريخچه پوشش و عفاف ملل جهان در گذر زمان | سامان لعیا

در اين دوره مردان پيراهن کوتاه، و زنان پيراهن بلند بر تن مي کردند.
زنان دو پيراهن روي هم مي پوشيدند، که زيرين آستين بلند و از پارچه ي پشمي بود و کار زيرپوش را مي کرد.
دومي بلند و راسته، و دنباله دار با آستينهاي بلند و گشاد.
روي آنها شنلي داشتند که در جلو يا روي يک شانه بسته مي شد و روسري که سر و شانه را مي پوشاند.

رم باستان سده اول قبل از ميلاد تا پنجم ميلادي

توگا پارچه اي پشمين بود به شکل مستطيل، به پهناي 225 سانتيمتر و درازي 540 سانتيمتر، که دور بدن پيچيده مي شد.

بيزانس سده چهارم ميلادي تا قرون ميانه

در اين دوران به دليل نفوذ مسيحيت، بدن کاملا پوشيده مي شد و مرد و زن پيراهن هاي بلند و راسته با آستينهايي بلند از ابريشم يا کتان مي پوشيدند.
زنان روي پياهن خود شال بلندي چون پالا، يا استولاي رومي بر دوش مي افکندند، و گاه نيز آن را بر سر مي انداختند.

ايتاليا قرون ميانه

در ابتدا پوشاک اصلي بلياد بود، تونيکي آستين بلند که نوع زنانه آن تا روي پا و مردانه ي آن تا بالاي زانو مي رسيد.
روي آن پوشش ديگري مي آمد به نام پاليوم به شکل ردا که از روي شانه ها به جلو آمده با قلاب يا سنجاق سينه بزرگ بسته مي شد.
پوشش سر زنان در قرون ميانه پارچه اي بود به شکل مستطيل يا نيم دايره که روي سر مي انداختند
و تا شانه ها و يا پايين تر از آن را مي پوشاند.
اين، در واقع نوعي پالاي رمي بود به نام (کورشف) يا ويمپل اغلب زنان ثروتمند تاج خود را روي ويمپل، بر سر مي گذاشتند.
کلاه هاي به شکل عمامه، برگر